I przetarg pisemny nieograniczony–prawo do lokalu

Ogłoszenie archiwalne! Wygasło: Piątek, 12 Październik, 2018  09:33
Chcesz zobaczyć zdjęcia?
Poproś o zamieszczenie zdjęć.
  • Cena: 143 900 zł
  • Kategoria: Nieruchomości / Mieszkania / Sprzedaż
  • Powierzchnia: 43
  • Liczba pokoi: 2 pokoje
  • Zabudowa: Blok

Opis oferty:

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w sprawie o sygn. akt VI GUp 137/17 ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż po najwyższej zaoferowanej cenie, nie niższej niż cena oszacowania, na podstawie art. 320 PU w zw. z art. 49113 PU na warunkach określonych postanowieniem Sędziego – Komisarza z dnia 6 czerwca 2018.

Przedmiotem sprzedaży jest:
1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr 42 o powierzchni 43,70 m2 znajdującego się w budynku wielorodzinnym nr 10 przy ul. Andrychowskiej w Bielsku-Białej Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej prowadzona jest Księga Wieczysta nr KW BB1B/00082500/0. Szczegółowy operat szacunkowy znajduje się w biurze Syndyka oraz w aktach sprawy o sygnaturze VI GUp 137/17. Wartość przedmiotu przetargu została określona na łączną kwotę 143 900,00 zł.

Do ceny doliczony zostanie podatek od towarów i usług, o ile będzie on należny.

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1 Złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „PRZETARG – VI GUp 137/17 postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – NIE OTWIERAĆ” w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała w terminie 14 dni licząc od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu.
2 Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Bank Spółdzielczy w Tworogu nr 36 8466 0002 0010 5499 3000 0001.
3 Złożenie pisemnej oferty zakupu zawierającej:
a. Imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu (dla osób fizycznych),
b. Nazwę firmy, dokładny adres, tel., NIP, REGON, oraz dokument potwierdzający status prawny oferenta tj. wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c. Oznaczenie przedmiotu przetargu, którego dotyczy oferta,
d. Oferowaną cenę wyrażoną kwotowo (ze wskazaniem czy jest to kwota brutto czy netto) osobno dla każdej pozycji,
e. Sposób i termin zapłaty oraz inne propozycje przetargowe (termin zapłaty winien być nie późniejszy niż data zawarcia umowy kupna-sprzedaży),
f. Potwierdzony za zgodność dowód wpłaty wadium oraz wskazanie rachunku bankowego, na które ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty,
g. Pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kosztów notarialnej umowy sprzedaży, gdy ma to zastosowanie,
h. Pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
i. Promesę zezwolenia MSWiA dla oferentów będących osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskania zezwolenia,
j. Oferta oraz wszystkie zobowiązania i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta uwidocznione w aktualnym odpisie KRS lub innym właściwym rejestrze,
k. Przetarg nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej warunków określonych postanowieniem. Natomiast złożona oferta spełniająca wymienione warunki wiąże oferenta do zakończenia procesu przetargowego, nie krócej niż przez okres 90 dni,
l. Wadium umieszczone przez oferenta, którego oferta została wybrana i zatwierdzona przez Sędziego-Komisarza będzie zaliczone na poczet ceny nabycia. Od wpłaconego wadium nie będą naliczane odsetki.
m. Jeżeli uczestnik przetargu, mimo wyboru oferty, uchyla się od zawarcia umowy, pobrane wadium przepada na rzecz masy upadłości
n. W przypadkach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy prawa upadłościowego i naprawczego oraz Kodeksu Cywilnego,
o. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu, jak również jego odwołanie bez podania przyczyn.
p. Zastrzega się termin trzech miesięcy do zawarcia umowy, liczony od momentu wyboru oferenta.
q. Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, w tym możliwość prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, prawo wycofania przedmiotu z przetargu, prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte.
r. Cena zbycia musi zostać uiszczona w całości najpóźniej do dnia poprzedzającego zawarcia umowy sprzedaży, przy czym zapłatę uznaje się za dokonaną w dacie uznania rachunku bankowego upadłego,
s. Niedopuszczalne jest potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego z ceną nabycia,
t. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności, w tym opłaty notarialne, opłaty związane z wpisami w księgach wieczystych, podatki i inne ponosi nabywca,
u. Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie jest:

a) Syndykiem lub Sędzią-Komisarzem,
b) Przedstawicielem upadłego,
c) Małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych pod listą a-b


II. Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej przy ul. Bogusławskiego 24, które odbędzie się
2 lipca 2018 roku, godz. 9:30, sala nr 47.
III. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz stanu prawnego przedmiotu przetargu (operat szacunkowy) są do wglądu w biurze Syndyka mieszczącym się w Bielsku-Białej, ul. Kamińskiego 1 a oraz w aktach sprawy VI GUp 137/17, z którymi zapoznać się można w sekretariacie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej VI Wydział Gospodarczy ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała.

To ogłoszenie jest archiwalne i może być nieaktualne.

Napisz wiadomość

Napisz wiadomość

Uzupełnij adres e-mail Wpisz poprawny adres e-mail
Uzupełnij treść zapytania Treść zapytania musi być dłuższa niż 2 znaki
Dodaj załącznik
Max. 5MB, Dozwolone:jpg, jpeg, png, doc, docx, pdf, gif, html, txt.
Potwierdź, że jesteś człowiekiem
Bielsko-Biała
Syndyk Masy Upadłości
Na Lento.pl od 13 gru 2016
Strona użytkownika
Obserwuj
  • Wypromuj
  • Zgłoś naruszenie
  • Drukuj ulotkę
  • Edytuj/usuń
Zgłoś opinie